Категория

Допелхерц - Играта на Куайсер Фарма България

dopel-blog

Общи условия и правила за участие в играта на Куайсер Фарма България
(“Правила на Играта“ / “Правила“)

1. Организатор на играта
• Възложител на играта е Куайсер Фарма Германия ГМБХ.КО и КГ
• Организатор на играта е Куайсер Фарма България EOOД с ЕИК: 204339968, седалище и адрес на управление: 1700 София, ул. Проф. Рашо Рашев 4, етаж 1.(“Организатор“)2. Териториален обхват
Играта се организира и провежда на територията на Република България в следните аптеки:

1. Аптека Профарма ИЗТОК
Адрес: кв. Изток, ул. Фредерик Жолио Кюри 9, Тел: 0877 849 395
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

2. Аптека Профарма ПАЗАР МЛАДОСТ-3
Адрес: Пазар Младост-3 бл.387, магазин 12А
Тел: 02 875 2176; 087 888 2613
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

3. Аптека Профарма Младост 1
Адрес: Младост-1, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център "Сити Пойнт"
Тел: 02 974 0417; 087 888 2618
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

4. Аптека Профарма ПАЗАР МЛАДОСТ-1
Адрес: Пазар Младост-1, Метростанция
Тел: 02 974 4585; 087 888 2617
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

5. Аптека Профарма Банишора
Адрес: кв. Банишора, бул. Столетов 49
Тел: 02 931 0699; 087 888 2615
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

6. Аптека Профарма Лозенец
Адрес: кв. Лозенец, ул. Крум Попов 64, Тел: 0877 882 600
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

7. Аптека Профарма Черни връх
Адрес: бул. Черни връх 38А
Тел: 0879 167 600
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

8. Аптека Профарма Нишава
Адрес: ул. Нишава 165, Тел: 0877 171 100
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

9. Аптека Профарма Център
Адрес: Център, ул. "Г.С. Раковски" 128 /до магазин LIDL/
Тел: 0876 120 600
Работно време:
• Денонощно

10. Аптека Профарма Люлин 9
Адрес: жк.Люлин 9. магазин Т маркет
Тел:0879 407 400
Работно време:
• понеделник - петък: 08.00 до 21.30 часа
• събота и неделя: 09.00 до 21.00 часа
• празнични дни: 09.00 до 21.00 часа

3. Продължителност на играта
От 10 юни 2019 до 09 юли 2019 включително (“Период на играта“) или предсрочно при изчерпване на посочения брой награди и/или скреч карти, както и при настъпването на други обстоятелства, по реда и при условията на настоящите Правила.

4. Оповестяване на Правилата
Настоящите правила се оповестяват, както следва:
• на хартиен носител от служителите на място на касата в описа¬ните в т.2 обекти;
• на интернет страницата www.doppelherz.bg;
• чрез запитване на имейл на info@queisser.bg или като се обадите на телефон: 02/441 27 64.

5. Участници в играта. Условия за участие
За да вземе участие в Играта, клиентът/потребителят трябва:
• Да е физическо лице с местоживеене в България на възраст над 18 години;
• Да не е служител на дружеството-Организатор или член от се¬мейството на такова лице;
• Да е закупил поне един продукт Допелхерц актив Спокоен сън Плюс х 20 таблетки;
• Да изтегли през обявеното работно време скреч карта за участие от служител на място в някои от посочените обекти в точка 2 след предоставяне на касов бон, удостоверяващ покупката;
• Да е запознат с правилата на Игратa. Участник в Играта се счита за запознат с Правилата и обвързан от тях от момента, в който поиска да му бъде предоставена скреч карта. Посочените условия за участия в Играта са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

6. Механизъм на играта
Награда печели всеки клиент/потребител, който отговаря на усло¬вията за участие,съгласно настоящите Правила и който изтегли печеливша скреч карта.
Скреч картите са налични във всички обекти, посочени в настоя¬щите Правила и могат да бъдат получени от служителите в тях единствено и само веднага след извършване на покупката на един продукт Допелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл. Скреч кар¬тата е валидна само и единствено непосредствено след покупката на съответния продукт. След изтеглянето участникът е длъжен да изтрие специалното поле, на което е положен защитния слой скреч мастило. В случай, че изтеглената скреч карта е печеливша,т.е. на нея е изписано “НАГРАДА“, участникът е длъжен да изиска спечелената награда веднага на място от служителите в съответния обект, посочен в настоящите Правила. Участникът може да предяви и изиска спечелена от него награда само в мо-мента на извършване на покупката в периода на кампанията срещу предоставяне на печелившата си скреч карта и съответната касова бележка.
В Играта участват следните видове скреч карти според наградата, която предоставят :
* “НАГРАДА“ - 100 броя;
* “Опитайте отново“ - 50 броя;
Ако в полето за изтриване на скреч картата е написано :
• “НАГРАДА” – Клиентът/ потребителят има право да получи:
- Допелхерц актив Спокоен Ден х 10 капс., ако е закупил продукта Допелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл;
• “Опитайте отново“ – Клиентът/ потребителят не пече-ли нищо.
Всеки един клиент може да участва многократно в играта след всяка своя покупка на продукта Допелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл от посочените в Правилата обекти в периода на провеждане на играта. С една покупка не може да се участва два пъти. В случай, че покупката включва повече от един продукт До¬пелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл, за всеки отделен про¬дукт клиентът има право да участва с отделна скреч карта в играта. Така например при закупуването на 3 (три) продукта Допелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл. с една покупка, клиентът би могъл да участва равноправно с 3 (три) скреч карти в играта, като така увеличава своя шанс за спечелване на награда.

7. Награди
Брой награди общо: 100бр
Видове награди
- Допелхерц актив Спокоен Ден х 10 капс
Наградата, която участниците могат да спечелят, се предоставя, както следва:
При покупка на Допелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл - На¬града Допелхерц Спокоен Ден х 10 табл
Наградите са разпределени на случаен принцип в обектите, по¬сочени в настоящите Правила.

8. Получаване на наградата
Печелившият участник получава наградата веднага на място от служител на каса на обекта, в който е направена покупката.
Наградата се предоставя само след представяне на печеливша скреч карта и касова бележка, удостоверяваща покупката на про¬дукт Допелхерц актив Спокоен Сън Плюс х 20 табл. Разменените срещу награди скреч карти остават в служителите на обектите, посочени в настоящите Правила.
Скреч карти и касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат други грешки, се считат за невалидни и се обезсилват.
Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на на¬гради след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти,. Всички пече¬ливши скреч карти след определения краен срок на Играта се счи¬тат за невалидни.
Организаторът на играта няма задължение да води кореспонден¬ция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.
Организаторът не носи отговорност,,ако спечелил участник е про¬пуснал да провери непосредствено след покупката дали изтегле¬ната от него скреч карта е печеливша и/или не е предявил претенции за получаване на спечелената награда веднага на място след покупката.

9. Други условия
Участник в играта, спечелил наградата съгласно тези условия и Правила, няма право на замяна на спечелената награда с парична равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.
Участниците в Играта се ангажират с настоящите Правила и за¬дължително спазват техните условия
Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обя¬вявайки това писмено на място в посочения обект в т.2 и на dop¬pelherz.bg, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила, при форсмажорни обстоя¬телства, при разпореж- дане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта, както и при изчерп-ването на наградите и/или скреч картите, като на участниците не се дължи обезщетение.
Евентуално възникналите спорове между Организатора на промо¬цията и на участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, от компетент¬ните съдилища в България.
Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта, могат да се изпращат и писмено на адрес: info@queisser.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Куайсер Фарма България ЕООД.

Моята количка

Нямате продукти в количката.

Сравни продуктите

Вие нямате продукти за сравнение.

Анкета

Какви слънцезащитни продукти предпочитате?